Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vägbuller och högt blodtryck

Vägbuller och högt blodtryck

 

hjärta och trafik

En forskargrupp från epidemiologi- och miljömedicinska sektionen publicerade nyligen forskningsrön angående bullers effekt på hälsan. Vägtrafikbuller är den viktigaste källan till störande ljud i vår omgivning och ungefär 30% av befolkningen i EU är utsatta för dygnsmedelvärden överstigande 55dB. Tidigare studier har visat på negativa hälsoeffekter, t ex sömnstörning och kognitiva besvär hos barn. Andra hälsoeffekter som undersökts under senare tid är högt blodtryck och hjärtinfarkt. I studien jämfördes uppgifter om högt blodtryck från Skånes folkhälsoenkät för 2004 (n=24 238) med bullernivåer i hemmet, som beräknades med hjälp av geografiska informationssystem (GIS). Personer i åldern 40-59 som var exponerade för bullernivåer motsvarande 60-64dB hade 27% högre risk för högt blodtryck jämfört med referensgruppen (<45dB), även efter att man justerat för faktorer som ålder, kön, BMI, motion, rökning och utbildning. Vid nivåer över 65 dB var risken för högt blodtryck nästan dubblerad, men då denna grupp var liten ska resultaten tolkas med viss försiktighet. Studien belyser ett samband som få andra tittat på tidigare, nämligen att det hos medelålders verkar finnas en högre risk för högt blodtryck associerat med vägtrafikbuller än hos yngre och framförallt äldre personer. Vad detta beror på kan inte denna studie erbjuda några svar på, men det kan vara så att medelålders, på grund av fler omgivande stressorer i livet har en sänkt toleranströskel för buller och därmed påverkas i högre utsträckning. Denna grupp är därför viktig att undersöka närmare i framtida forskning inom fältet. 

Road traffic noise and hypertension: results from a cross-sectional public health survey in southern Sweden

Press release (pdf 11,9 kB)

 

VÄGTRAFIK I SKÅNE 2000 - 2010

Modellering av buller från vägtrafik i Skåne 2000-2010 - metodbeskrivning 

Vägtrafikbuller i Skåne och läkemedelskonsumption - populärvetenskaplig sammanfattning

Vägtrafikbuller i Skåne och läkemedelskonsumption - vetenskaplig rapport

 

Sidansvarig:

Avhandlng om trafikbuller och hjärtkärlhälsa från Arbets och miljömedicin i Lund

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 223 62 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
223 62 Lund