Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

LMC i press, media & webb

AURIS (HRF tidskrift) februari 2017 - Intervju med koordinator och konceptutvecklare Frans Mossberg PDF iconauris_intervju_fm_2017.pdf

auris

 

 


Care for sound video from the symposium CARE FOR SOUND held in Lund 17th october 2013

 

Debattartiklar från Ljudmiljöcentrum

 

”Förslaget medför därför kraftigt ökade byggkostnader i bullriga lägen...” 

Sydsvenskan, opinion 25 9 2014

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/forslaget-medfor-darfor-kraftigt-okade-byggkostnader-i-bullriga-lagen-kranglet/

 

IDG miljöaktuellt, 11 12 2014.

Forskare: ”Bullerreform går emot etablerad forskning”

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.601842/forskare--bullerreform-gar-emot-etablerad-forskning

 

IDG miljöaktuellt 21 05 2014

Därför tiger partierna om bullret (Frans Mossberg)

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.562254/debatt-darfor-tiger-partierna-om-bullret?queryText=frans%20mossberg


Remissyttranden från Ljudmiljöcentrum

2014 09 16 Yttrande från Lunds Tekniska Högskola LTH, Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet och Landskapsplanering SLU, Alnarp över remiss Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller, ref S2014/5195/PBB.   

Sammanfattning

Undertecknade instämmer inte i regeringens betänkande rörande utökning av tillåtna bullernivåer vid bostäder. De föreslagna bullernivåerna står i strid med det aktuella forskningsläget vad gäller samband mellan trafikbuller och försämrad folkhälsa. Förslaget innebär också ett steg bakåt vad gäller en hållbar samhällsplanering/god bebyggd miljö, i en tid där forskning som visat evidens för samband mellan trafikbullerexponering och försämrad folkhälsa efter långt och mödosamt arbete etablerat en position där ljudmiljö- och bullerperspektiv integreras i planering av byggnation och infrastruktur. Den skyddande effekten av tyst sida är ett bärande element i regeringens förslag, men grundas på alltför positiva tolkningar av det begränsade forskningsunderlag som finns inom detta område. Vi förordar därför att nuvarande riktvärden på 55dB(A) vid den mest exponerade fasaden kvarstår.

Läs hela yttrandet

 

2014 11 21 Samlat yttrande från Lunds Tekniska Högskola LTH, Ljudmiljöcentrum och Arbets- och miljömedicin vid Lunds Universitet, Sveriges Lantbruks universitet SLU, Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet över remiss Nya steg för en effektivare plan och bygglag, ref S2014/6634/PBB.

 

Demontering av grundläggande hälsoskydd i ändringar av miljöbalk

Undertecknade redovisar nedan synpunkter på regeringens förslag på ändringar i miljöbalken i promemorian ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag” (Ds 2014:31) avseende punkt C. ”Behovet av ytterligare ändringar i miljöbalken för att säkerställa verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid bostadsbyggnader”. Undertecknade menar 1) att den stärkning av verksamhetsutövares rättssäkerhet som behandlas i promemorian riskerar att få negativa konsekvenser vad gäller påtalande av ljudmiljöproblem vid berörda bostäder. 2) att lagtextens användning och definition av ”omgivningsbuller” öppnar upp för applicering på trafikbullerfrågor och således kan hämma rätten och viljan att påtala även trafikbullerproblem vid bostadsområden, något som på sikt kan medföra hälsoproblem för boende.

Sett i samband med det betänkande rörande utökning av tillåtna bullernivåer vid bostäder som regeringen presenterat under året vars remisstid gick ut i september (S2014/5195/PBB), där föreslagna lättnader av gränsvärden för bullernivåer strider mot aktuellt forskningsläge vad gäller hälsosamband mellan trafikbuller och folkhälsa, så framstår liggande lagförslag som riskfullt. Förslaget innebär ett steg bakåt vad gäller planering för ett hållbart samhälle och god bebyggd miljö. Vi förordar därför att nuvarande lagförslag omarbetas för att i högre grad säkra hälso- och miljöintressen ifråga om bullerexponering vid bostäder.

Läs hela yttrandet

 


Ljudmiljöcentrum i press och media (utdrag)

 

LUM nr 8 2014

http://www.lum.lu.se/listan-bullret-okar-och-hotar-halsan/

 

LUM  nr 3 2008, ”Ljud väcker känslor”, s8 (Mats Nygren)

http://www4.lu.se/upload/LUPDF/lum/lum_2008_03.pdf

 

LUM   nr 9 2004, ”Ett ljudcentrum i Lund” (Maria Lindh)

http://www4.lu.se/upload/LUPDF/lum/lum0904.pdf

 

Sydsvenskan 30 5 2014, Den enes buller kan vara den andres musik (Kerstin Weman Thornell)

http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/den-enes-buller-kan-vara-den-andres-musik/

 

Helsingborgs dagblad ”Vårt behov av fågelsång” 13 7 2009

http://hd.se/helsingborg/2009/07/13/vaart-behov-av-faagelsaang-och/

 

Sydsvenskan 28 4 2008 ”Dansbandsmusik dåligt för studierna” (Elisabeth Andersson)

http://www.sydsvenskan.se/lund/dansbandsmusik-daligt-for-studierna/

 

Anmälan av LMC rapport Buller i blåsväder. http://www.landskapslegrering.se (Stefan Larsson)

http://landskapsreglering.se/2011/09/20/ny-bok-om-vindkraft/

 

Ljudbladet nr3 07, Intervju föreståndare för LMC (Erling Nilsson)

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=77&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAGOEY&url=http%3A%2F%2Fwww.akustiska-sallskapet.org%2Fgetfile.ashx%3F.swf%26CID%3D32806%26CC%3D4%26RefID%3D1&ei=-SOMVIaSJ-rCywPbjILQAg&usg=AFQjCNH4uY8SQpegxw8OApda16_LYS606g&sig2=eGQP71fh1GGEi1MOsVMDEQ

 

Sydsvenskan 28 nov 2008 Artikel om LMC (osign.)

http://www.sydsvenskan.se/lund/ssch--las-inte-detta-hogt/

 

Arbetsliv  13 04 2011 Intervju med jonas Brunskog (Ulla-Karin Höynä)

http://www.prevent.se/Arbetsliv/Tema---ny/Ljud-pa-jobbet/Skarma-av-oljudet/

 

Motvind.biz   (ej daterad) artikel om vindkraft av prof. Göran Holm, Sahlgrenska

http://www.motvind.biz/artiklar/Akustisk_stralning_Goran_Holm.pdf

 

Simmons Akustik & Utveckling, 13 11 08 ”Generösare Bullerregler:..” Chistian Simmons, Chalmers

http://www.simmons.se/Nyhetslista2.html?news=23352

 

SvD 6 11 2011 Opinion ”Boende får betala högt pris för vindkraften (Bengt Fritzon m fl)

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/boende-far-betala-ett-hogt-pris-for-vindkraften_6445466.svd

 

Suntliv.nu  20 3 2012 ”Dålig akustik ger lärare röstproblem” (Ragnhild Larsson)

https://www.suntliv.nu/forskning/friska-lokaler/dalig-akustik-i-klassrummet-ger-lararna-rostproblem/

 

Sverige Radio 27 7 2009 ”Inget ljudmuseum i Sverige”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=2994154

 

Sund.nu  27 04 2008 ”Stäng av musiken och lär dig mer”

http://www.sund.nu/docs/printArtikel.asp?art=673&tem=2&und=7

 

Skåne direkt p4 5 april 2007, Ljudmedvetandedag, Radio inslag mp3

http://lmc.lu.se/media/Skanedirekt_64.mp3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 223 62 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
223 62 Lund