Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Inrättande och föreskrifter

Inrättande och aktuella föreskrifter
Inrättande

Rektor för Lunds universitet föranstaltade 2004-08-28 en utredning rörande förutsättningarna att inrätta ett tvärvetenskapligt ljudmiljöcentrum vid universitetet. Utredningen utfördes av docent Henrik Karlsson, Uppsala. (Utredningen/förstudien "Lyssnande Lund" finns publicerad i Ljudmiljöcentrums rapportserie och kan beställas hos koordinator.)

Rektor beslutade 2005-03-03 att inrätta Ljudmiljöcentrum från och med 2005-03-03 till och med 2007-12-31 med utvärdering av verksamheten under 2007.

Föreskrifter antagna av rektor oktober 2016 

PDF iconforeskrifter_ljudmiljocentrum_2016_17_t_19.pdf


Föreskrifter antagna av rektor december 2013 (pdf)

foreskrift1foreskrift2foreskrift3

Föreskrifter  (2005)

1. Ljudmiljöcentrum är en centrumbildning som har till uppgift att studera ljudet som fenomen, ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv. Centret skall ha en antopocentrisk infallsvinkel snarare än en teknocentrisk.

2. Centrum har som övergripande uppgift att vara universitetsgemensamt organ för utbildning och forskning samt samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande ljud och ljudmiljöer. Av detta följer särskilt att inom sitt verksamhetsområde
- vara initiativtagande, pådrivande och samordnande avseende flervetenskaplig forskning i projektform liksom flervetenskaplig kursverksamhet inom såväl grund- som forskarutbildning
- stimulera en övergripande universitetsdiskussion syftande till utveckling och förnyelse samt främjande av universitetets samverkan med externa intressenter
- följa och stödja arbetet med integrering av ljudmiljöaspekter i utbildnings- och kursplaner samt i forskning
- vara universitetets ansikte utåt och därvid svara för en ömsesidig kontakt- och informationsverksamhet avseende offentliga myndigheter, skola, näringsliv med flera innefattande bland annat att dels mottaga och förmedla respektive själv utföra externa uppdrag, dels mottaga och besvara respektive förmedla externa förfrågningar
- enligt särskilt uppdrag svara för fakultetsövergripande utbildningsverksamhet

3. Centrum leds av en styrelse bestående av ordföranden och högst tio övriga ledamöter med sammansättning enligt följande.

Ordförande som utses av rektor
Åtta ledamöter som utses av rektor efter samråd med berörda fakulteter
Två studenter som utses av Lunds universitets studentkårer (LUS)
Mandatperioden är normalt tre år, dock att studeranderepresentanterna utses för tid som LUS bestämmer.

4. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig budget och verksamhetsplan samt avger årsredovisning enligt vad som gäller för universitetets verksamhet.

5. Under styrelsen leds verskamheten av en föreståndare. Föreståndaren, som skall ha god vetenskaplig och pedagogisk kompetens, utses av rektor på förslag av ordföranden. Föreståndaren är huvudföredragande i styrelsen och har i övrigt de uppgifter som ankommer på prefekt i relevanta delar. Se särskilda föreskrifter om institutioner.

6. Ljudmiljöcentrum hör organisatoriskt till området för humaniora och teologi. Administrationen av Centrum handhas av kansli HT. Kostnaden för admnistrationen bestrids av de medel som anslås till centrum eller som på annat sätt tilldelats centrum.
Medel anvisas i särskild ordning i anslutning till vederbörande uppdrag.
Verksamheten i övrigt finansieras externt.

7. Vid centrum får finnas projektanställd personal. Vidare kan gästlärare knytas till centrum.

8. Verksamhetsår för centrum är kalenderår. Årsberättelse inges till rektor.

Sidansvarig:

rollup

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 223 62 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
223 62 Lund