Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Remissyttranden

Remissyttranden från Ljudmiljöcentrum

2014 09 16 Yttrande från Lunds Tekniska Högskola LTH, Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet och Landskapsplanering SLU, Alnarp över remiss Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller, ref S2014/5195/PBB.   

 

Sammanfattning

Undertecknade instämmer inte i regeringens betänkande rörande utökning av tillåtna bullernivåer vid bostäder. De föreslagna bullernivåerna står i strid med det aktuella forskningsläget vad gäller samband mellan trafikbuller och försämrad folkhälsa. Förslaget innebär också ett steg bakåt vad gäller en hållbar samhällsplanering/god bebyggd miljö, i en tid där forskning som visat evidens för samband mellan trafikbullerexponering och försämrad folkhälsa efter långt och mödosamt arbete etablerat en position där ljudmiljö- och bullerperspektiv integreras i planering av byggnation och infrastruktur. Den skyddande effekten av tyst sida är ett bärande element i regeringens förslag, men grundas på alltför positiva tolkningar av det begränsade forskningsunderlag som finns inom detta område. Vi förordar därför att nuvarande riktvärden på 55dB(A) vid den mest exponerade fasaden kvarstår.

Läs hela yttrandet


2014 11 21 Samlat yttrande från Lunds Tekniska Högskola LTH, Ljudmiljöcentrum och Arbets- och miljömedicin vid Lunds Universitet, Sveriges Lantbruks universitet SLU, Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet över remiss Nya steg för en effektivare plan och bygglag, ref S2014/6634/PBB.

 

Demontering av grundläggande hälsoskydd i ändringar av miljöbalk

Undertecknade redovisar nedan synpunkter på regeringens förslag på ändringar i miljöbalken i promemorian ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag” (Ds 2014:31) avseende punkt C. ”Behovet av ytterligare ändringar i miljöbalken för att säkerställa verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid bostadsbyggnader”. Undertecknade menar 1) att den stärkning av verksamhetsutövares rättssäkerhet som behandlas i promemorian riskerar att få negativa konsekvenser vad gäller påtalande av ljudmiljöproblem vid berörda bostäder. 2) att lagtextens användning och definition av ”omgivningsbuller” öppnar upp för applicering på trafikbullerfrågor och således kan hämma rätten och viljan att påtala även trafikbullerproblem vid bostadsområden, något som på sikt kan medföra hälsoproblem för boende.

Sett i samband med det betänkande rörande utökning av tillåtna bullernivåer vid bostäder som regeringen presenterat under året vars remisstid gick ut i september (S2014/5195/PBB), där föreslagna lättnader av gränsvärden för bullernivåer strider mot aktuellt forskningsläge vad gäller hälsosamband mellan trafikbuller och folkhälsa, så framstår liggande lagförslag som riskfullt. Förslaget innebär ett steg bakåt vad gäller planering för ett hållbart samhälle och god bebyggd miljö. Vi förordar därför att nuvarande lagförslag omarbetas för att i högre grad säkra hälso- och miljöintressen ifråga om bullerexponering vid bostäder.

Läs hela yttrandet


Ytttrande från Avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet

2014 11 28 Ytttrande från Avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet, avseende promemorian Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31), avsnitt 6: Verksamhetsutövarens rättsäkerhet vid omgivningsbuller

 

Sammanfattning

Avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet avstyrker de i avsnittet föreslagna förändringarna, eftersom vi bedömer att de kommer att försvaga skyddet för människors miljörelaterade hälsa.

Bedömningen grundar sig på att i planeringsskedet är underlaget för en god bedömning av hälsoeffekter ofta otillräckligt, vidare framstår införandet av ett krav på synnerliga skäl för att ompröva enligt miljöbalken om problem uppstår som att klart oönskade konsekvenser av en initial felbedömning kommer att bli betydligt svårare att korrigera. I avsnittet används vidare begreppet omgivningsbuller som öppnar för möjligheten att denna försvagning av skyddet för människors miljörelaterade hälsa vidgas från verksamhetsbuller (industribuller) till trafikbuller, vilket berör en betydande del av befolkningen.

Avdelningen för arbets- och miljömedicin vill också kraftigt framhålla att det ur ett folkhälsoperspektiv framstår som mycket märkligt att särskilt välja ut miljöfaktorn buller för dessa begränsningar av skyddet i människors miljörelaterade hälsa, eftersom det är en miljöfaktor med ett stort antal exponerade som bl a i svenska studier visats öka risken för vanliga och allvarliga sjukdomar (blodtryckssjukdom, hjärtinfarkt, möjligen även stroke och diabetes), dvs en faktor som skapar en stor sjukdomsbörda. Detta är ur preventiv folkhälsosynpunkt ett mycket starkt skäl för att öka befolkningens skydd (minska exponeringen) och står således i stark kontrast till övervägandena i promemorian.

Utvecklingen av kunskapsläget under senare år har stärkt det epidemiologiska underlaget för de observerade sambanden mellan samhällsbuller av olika slag och kroniska hälsoeffekter, men och också givit en ökad kunskap om de bakomliggande mekanismerna som styrker evidensen för kausalitet vilket avspeglas i starka skrivningar från WHO och European Environmental Agency (EEA) vad gäller behovet av åtgärder, samt i ett EU-direktiv. Det är mycket förvånande att Socialdepartmentet inte synes ha vägt in dessa hänsyn i sitt förslag. 

Läs hela yttrandet

Sidansvarig:

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 223 62 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
223 62 Lund